หมายรักแม่สื่อ (ทัณฑ์สวรรค์ปั้นรัก, #4) ไช่เสี่ยวเชวี่ย

ISBN:

Published:

Paperback

192 pages


Description

หมายรักแม่สื่อ (ทัณฑ์สวรรค์ปั้นรัก, #4)  by  ไช่เสี่ยวเชวี่ย

หมายรักแม่สื่อ (ทัณฑ์สวรรค์ปั้นรัก, #4) by ไช่เสี่ยวเชวี่ย
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 192 pages | ISBN: | 7.24 Mb

นีเปนชาติทีเจดของสีเชวียแลวทีนางตองลงจากสวรรคมาทำหนาทีแมสือบนโลกมนุษยตามบัญชาของเงกเซียน เพือชดใชความผิดทีนางเปนตัวการสำคัญทำใหหนุมเลียงวัวกับสาวทอผาหนีตามกันไปชางนาเวทนาแท!ทังทีอีกนิดเดียวนางกจะจับคูมนุษยไดครบรอยคูแลวกลับสวรรค แตเหตุไฉนการเปนแมสืMoreนี่เป็นชาติที่เจ็ดของสี่เชวี่ยแล้วที่นางต้องลงจากสวรรค์มาทำหน้าที่แม่สื่อบนโลกมนุษย์ตามบัญชาของเง็กเซียน เพื่อชดใช้ความผิดที่นางเป็นตัวการสำคัญทำให้หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าหนีตามกันไปช่างน่าเวทนาแท้!ทั้งที่อีกนิดเดียวนางก็จะจับคู่มนุษย์ได้ครบร้อยคู่แล้วกลับสวรรค์ แต่เหตุไฉนการเป็นแม่สื่อกลับยากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งงานแต่งคู่ที่เก้าสิบของ ‘ใต้เท้าฟั่น’ บุรุษผู้มีเงื่อนไขมากมายในการเลือกคู่ครองยังต้องมาล่มกลางคันเพราะปากนางอีกแต่คอยดูเถิด นางจะเลือกเฟ้นสตรีคนใหม่ที่เหมาะสมกับเขาทุกประการและส่งเขาไปกราบไหว้ฟ้าดินให้สำเร็จโดยเร็ว กางเขนน้อยผู้น่าสงสารจะได้กลับไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนเสียที!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หมายรักแม่สื่อ (ทัณฑ์สวรรค์ปั้นรัก, #4)":


jornaldealcobaca.expbooks1000.site

©2012-2015 | DMCA | Contact us